Energetický certifikát

Energetický certifikát potrebuje na kolaudáciu každý majiteľ novostavby, ale aj nehnuteľnosti určenej na prenájom či predaj. Týka sa to aj stavieb, ktoré prejdú významnou rekonštrukciou ako je napríklad zateplenie, výmena okien či dverí a pod. Certifikáty slúžia predovšetkým na určenie, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Po roku 2020 je takmer v celej Európskej únii povinné dosiahnutie takmer nulového štandardu.

Pre vyhotovenie certifikátu sú potrebné nasledovné podklady:

– projektová dokumentácia (skutočný stav)

– architektonicko-stavebná časť (pôdorysy, rezy, pohľady, situácia)

– projekt vykurovania

– projekt zdravotechniky

– skladby obalových konštrukcií (obvodové steny, strecha, podlahy)

– špecifikácia otvorových konštrukcií (okná, dvere, garážové brány)

– špecifikácia zdrojov energie (krb, solárne panely)

– geometrické zameranie stavby

 

Na základe doložených dokumentov a nameraných hodnôt sa následne posudzovaná budova začlení podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie do energetickej triedy A0/A1/A – G. Výsledná energetická trieda budovy je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest so spotrebou energie a vyjadruje tak celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2.a).

Základné zásady a princípy domu v energetickej triede A0 (pasívny dom):

– kvalitne zaizolovaný kompaktný obal budovy

– hlavná fasáda orientovaná na juh

– prívod čerstvého vzduchu zabezpečený riadeným vetraním s rekuperáciou

– dôsledne namontované okná s vhodnými sklami

 

Certifikát sa zväčša vystaví do pár dni/týždňov od obhliadky stavby. Cena energetického certifikátu sa pohybuje v niekoľkých stovkách eur, pričom záleží od toho, či sa posudzuje byt alebo rodinný dom. Jeho platnosť by mala byť následne maximálne 10 rokov. 

 

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť tak emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a následne zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti od A0+ po G.

Kategórie domov sa podľa ročnej mernej spotreby tepla na vykurovanie delia následovne:

  • Staršia výstavba: cca 200 kWh/(m2.a)
  • Súčasné novostavby: cca 100 kWh/(m2.a)
  • Energeticky úsporný dom: cca 50 – 70 kWh/(m2.a)
  • Nízkoenergetický dom: cca 15 – 50 kWh/(m2.a)
  • Pasívny dom: 5 – 15 kWh/(m2.a)
  • Nulový dom: 0 – 5 kWh/(m2.a)