Projekt požiarnej ochrany

Pri navrhovaní a realizovaní stavieb sa treba pripraviť na splnenie mnohých požiadaviek, vrátene požiarnej bezpečnosti stavieb. Požiarna bezpečnosť stavieb sa definuje ako špecifický odbor spájajúci stavebné riešenie s bezpečnostnými opatreniami a zariadeniami inštalovanými na stavbe, ktoré sa výrazne podieľajú na ovplyvňovaní stavebného riešenia.

Projekt požiarnej ochrany, alebo aj požiarny projekt, predstavuje projektovou dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby. Zároveň sa však stáva súčasťou projektovej dokumentácie každej stavby pre požadovaný stupeň stavebného konania (napr. pre stavebné povolenie, územné rozhodnutie, zmenu účelu stavby). To znamená, že požiarny projekt je teda nevyhnutnosť aj pri výstavbe rodinného domu. V opačnom prípade je tak možné, že sa Vám nedostaví kladná odpoveď na stavebné povolenie zo stavebného úradu. Pod zmenou stavby je možné predstaviť si napríklad zmenu účelu stavby z garáže na dielňu, dodatočné zateplenie kontaktným systémom a pod.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracúva tzv. projektant požiarnej ochrany, ktorým je osoba s odbornou spôsobilosťou ,,Špecialista požiarnej ochrany“. Vyhotovený projekt požiarnej ochrany sa podáva na príslušné okresné, prípadne krajské riaditeľstvo HaZZ za účelom vydania kladného stanoviska. Kladné stanovisko je kľúčové pre stavebný úrad. Cena projektu požiarnej ochrany závisí od rozlohy, typu a funkcie stavby, prípadne závisí aj od rozsahu zmeny účelu. Pre rodinné domy či chaty sa cenová ponuka pohybuje v stovkách eur.

Dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby sa považuje za povinné v každej fáze výstavby. 

 

Ponúkame vyhotovenie projektov požiarnej ochrany pre:

  • Územné konanie
  • Stavebné povolenie
  • Realizáciu stavby
  • Zmeny stavieb