Rozpočet stavby

Tvorba stavebného rozpočtu je rozhodne jednou z najdôležitejších častí cyklu projektu. Jeho hlavnou úlohou je čo najpresnejšie stanoviť výšku sumy stavebného diela, ktorú bude potrebné na stavbu vynaložiť. Rozpočet sa vyhotovuje na základe doručenej dokumentácie alebo obhliadky stavby.

Stavebný rozpočet predstavuje súpis všetkých položiek prác, materiálov a ich dodávok potrebných na vyhotovenie stavebného diela. Dnes sa rozpočty stavieb a cenové ponuky robia takmer výlučne s využitím výpočtovej techniky. Projektanti, rozpočtári, investori a stavebné firmy dnes používajú prevažne špecializovaný rozpočtový program, ktorým tak dokážu rýchlo a kvalitne oceniť stavebné dielo. Pre optimálnu cenu stavby je okrem presného stanovenia výkonov taktiež  dôležité správne oceňovanie stavebných prác. Laik totiž len ťažko posúdi, či je ponúkaná cena za jednotlivé práce za daných okolností adekvátna. Ideálna cena sa definuje ako nie vždy tá najnižšia, ale určite tá najviac zodpovedajúca Vami požadovanej kvalite.

Rozpočty sa pripravujú z podkladov pre rôzne stupne projektovej dokumentácie – od územného rozhodnutia až po realizačný projekt. Odhadnúť a stanoviť výšku nákladov a zisku v stavebnom rozpočte je náročné nielen z pohľadu kvality dodaných podkladov, ale záleží aj na spôsobe rozpočtovania. Presný a kvalitný rozpočet dokáže ušetriť čas a umožní získať presnú predstavu o cene stavebného diela pre plánovanie prác a finančných prostriedkov. Treba však stále počítať s tým, že v praxi počas realizácie často vznikajú aj nepredvídané náklady, ktoré majú negatívny vplyv na výšku výsledného rozpočtu.

Potrebné podklady pre vypracovanie rozpočtu sú:

  • výkresy architektúry
  • projekt statiky
  • technická správa
  • výpis prvkov
  • projekty jednotlivých profesií