Projekty statiky stavieb

Statika je odbor, ktorý sa zaoberá nosnými konštrukciami z rôzneho stavebného materiálu (betónové, oceľové, drevené, murované, sklenené alebo kombinované). Nosná konštrukcia, inak nazývaná aj kostra stavby, sa musí počas celej životnosti stavby vysporiadať so všetkými vonkajšími a vnútornými vplyvmi, či účinkami.

Zaistiť bezpečné odolávanie stavby voči nim patrí medzi náročnú a veľmi zodpovednú činnosť statika. Statické navrhovanie stavieb môžu preto vykonávať len autorizovaní stavební inžinieri s kvalifikačnými predpokladmi, požadovanou praxou a taktiež s príslušnými legislatívnymi znalosťami.

Na modelovanie projektov statiky stavby sa dnes používajú primárne 3D softvéry, čo zabezpečuje presnosť a efektívnosť vypracovania. Prioritou pri navrhovaní je vždy bezpečnosť riešenia a ekonomická efektívnosť. Takýto projekt stavby zahŕňa statický návrh nosných konštrukcií, realizačnú výkresovú dokumentáciu, výkazy výmer vystuží a 3D modely konštrukcií. Dá sa zabezpečiť vo všetkých stupňoch vyhotovenia pozemných stavieb.

Základom pre výpočet orientačnej ceny projektu sú v prvom rade stavebné náklady stavby. Rozhodujúce je určite aj to, či ide o novostavbu, rekonštrukciu, podpivničenú alebo nepodpivničenú stavbu. Vo všeobecnosti sa projekt statiky stavby pohybuje v niekoľkých stovkách eur.

Cena za statika sa zvyčajne udáva hodinovou sadzbou, ak ide o statické posudky, dozor, grafické práce alebo aj konzultáciu a zhodnotenie bezpečnosti, stability a špecifikácií.

Zabezpečujeme projekty statiky pre rôzne pozemné stavby:

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Výkazy výmer výstuží
  • 3D modely konštrukcií