Projekt zdravotechniky

Projekt zdravotechniky je neodmysliteľnou súčasťou projektu domu. Zahŕňa všetko, čo sa týka vody, plynu a kanalizácie. Ide teda o oblasť, ktorá pokrýva veľmi dôležitý prívod pitnej vody a zároveň odtok odpadovej vody.

Rozvody vody sa robia podľa možností priamo a čo najkratšie. Na vnútorný vodovod používame oceľové, medené a mosadzné rúry z plastov a z nehrdzavejúcej ocele. Vplyvom tvrdosti vody dochádza často k zanášaniu a zmenšovaniu prierezu. Ak je voda tvrdá, volíme radšej plastové potrubie.

Pri plynofikácii je dôležité osloviť projektanta s týmto oprávnením. Už pred prvým kontaktom je vhodné mať predstavu o cieľoch plynofikácie. Projektantovi sa predložia potrebné dokumenty a on následne vybaví súhlas na odber aj vyjadrenie dodávateľa plynu. Vhodné je mať pripravený aj reálny projekt stavby (ak nastali zmeny) a dokladovať situáciu stavby s možnými podzemnými vedeniami. Potom nasleduje osobná prehliadka kde dôjde k výberu riešenia, osadenia a typu jednotlivých spotrebičov.

Na zariadenie kanalizačnej prípojky sa podáva žiadosť o pripojenie príslušnej vodárni. Tá po ukončení prác vo vnútri stavby zabezpečí realizáciu kanalizačnej prípojky, ktorá má presne dané pravidlá a požiadavky. Musí sa uložiť v sklone minimálne 3 % smerom k verejnej kanalizácii a musí obsahovať aspoň jednu kanalizačnú šachtu vzdialenú minimálne 1 meter od uličnej čiary.

Projekt zdravotechniky je súčasťou každého projektu stavby. Dá sa však urobiť aj samostatne, napríklad v prípade rekonštrukcie. Cena projektu zdravotechniky sa pohybuje v niekoľkých stovkách eur, pričom závisí od veľkosti domu, počtu podlaží a rozsahu prác.

Vypracujeme všetky typy projektov ZTI:

  • Prípojky vody
  • Rozvody vody
  • Prípojky kanálizácie
  • Kanalizačné rozvody
  • Rozvody dažďovej vody, retenčná nádrž
  • Prípojky studne, žumpy alebo čističky odpadových vôd