Zdravotechnika

Pod pojmom zdravotechnika (ZTI) si môžeme predstaviť vnútorné rozvody vody a kanalizácie od prípojky až po zariaďovacie predmety, dažďovú a splaškovú kanalizáciu a plynoinštalácie.

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie sa podieľajú na riešení problematiky pripojenia vody na zdroj vykurovania, montáže zariaďovacích predmetov (wc, vaňa, sprcha), hlavného uzáveru vody, filtrácie vody a iné.

Na spôsob zásobovania objektu vodou treba myslieť už pri výbere pozemku. Potrebné je preveriť, či v blízkosti pozemku sa vedie verejný vodovod, alebo či sa bude objekt zásobovať vodou z vlastného zdroja (studňa). V prípade možnosti napojenia objektu na verejný vodovod sa musí vybudovať vodovodná prípojka.

Dažďová a splašková kanalizácia predstavuje sústavu na zachytávanie a odvádzanie vôd spolu s ich čistením.  Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy a tam sa následne napája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu. Aj dnes sa však ešte nájde mnoho obcí, kde verejná kanalizácia chýba. V tomto prípade na zachytávanie odpadových vôd a splaškov slúži kanalizačný objekt – žumpa.

Každá domácnosť produkuje odpadovú vodu, či už ide o splašky z toaliet, umývadiel, vaní, umývačiek riadu, alebo práčok. Všetky sa musia z domácnosti odviesť a zlikvidovať výlučne v súlade s platnou legislatívou. Kvalitná kanalizácia sa preto stala nevyhnutnou podmienkou spokojného života v obytnom dome – bez zbytočného obťažovania pachmi, zvukmi, prípadne bez zdravotného ohrozenia.

Rozvody plynu za plynomerom (vonkajšie a vnútorne súkromné rozvody) a hlavný uzáver plynu (HUP) sa tiež nazývajú aj OPZ – odberné plynové zariadenia. Ich montáž by mala zabezpečiť firma s platným osvedčením od inšpektorátu bezpečnosti práce na montáž plynových zariadení. Pre plynofikáciu domu bude ešte potrebná správa od revízneho technika. Tá sa následne pošle do plynární.

Zdravotechnika sa považuje za jednu z najdôležitejší inštalácií, keďže sa podieľa na prívode pitnej vody a na odtoku odpadovej vody. Za projekt zodpovedá inžinier zdravotechnik.

Realizujeme:
  • Vodovodné rozvody
  • Kanalizačné rozvody
  • Montáž koncových prvkov sanity

V oblasti koncových prvkov sanity inštalujeme aj luxusné, na mieru robené prvky presne podľa požiadaviek klienta.