photo-mpk

Stavebný zákon

Ak ste výstavbu plánovali, alebo ste ju realizovali, tak ste sa s týmto pojmom určite stretli. Stavebný zákon, alebo celým názvom aj Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je v platnosti už viac ako 40 rokov. Nie nadarmo ste možno zachytili informácie o jeho zmene.

Kapitoly

Súčasťou zákona je konkrétne deväť častí. Každá z častí sa následne delí na niekoľko oddielov a paragrafov:

 • Prvá časť – územné plánovanie
 • Druhá časť – stavebný poriadok
 • Tretia časť – sankcie
 • štvrtá časť – vyvlastnenie
 • Piata časť – stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady
 • Šiesta časť – ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť – sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť – spoločné ustanovenia
 • Deviata časť – prechodné a záverečné ustanovenia

+ prílohy

Súčasťou zákona je konkrétne deväť častí.

I. časť

Územným plánovaním sa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Následne zákon popisuje, ktoré dokumenty patria k územno-plánovacej štúdii, ako sa dá dostať k daným dokumentom, kto a prečo ich schvaľuje, a taktiež obsahuje definíciu a postup územného konania.

II. časť

Táto časť zákona je najrozsiahlejšia hlavne preto, že do detailov popisuje všetko, čo sa týka výstavby, či rekonštrukcie. Druhá časť sa začína definíciou stavby – stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

V druhom oddiely sa popisuje oprávnenie na uskutočnenie stavby a vybrané činnosti vo výstavbe. Nájdeme tu definície stavby vedúceho, stavebného dozoru či projektanta.

V druhej časti nájdeme definície stavby vedúceho, stavebného dozoru či projektanta.

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu predstavujú tretí oddiel. V tom nasledujúcom je popis ohlásenia úradom, žiadosti o stavebné povolenie, taktiež definovanie stavebného konania a stavebného povolenia. Zákon obsahuje dôvody prečo nie je možné vystaviť povolenie, čo všetko treba, aby konanie prebehlo úspešne a aké sú jednotlivé kroky pri podávaní žiadosti. Následne sa viete preklikať až k samotnej kolaudácii, užívaniu či udržiavaniu stavieb. Zákon taktiež hovorí aj o odstránení stavieb.

III. časť

V tretej časti sa píše o sankciách. Kedy, prečo, koľko. Vďaka 40-ročnej verzii sa tam však nevyskytujú ani aktuálne ceny a ani aktuálna mena.

IV. časť

Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám alebo zriadenie, zrušenie, prípadne obmedzenie práva vecného bremena k pozemkom a stavbám. Nájdeme tu podmienky vyvlastnenia, náhrady, postupy a dôvody prečo začať vyvlastňovacie konanie.

V. časť

Zákon definuje stavebný úrad. Taktiež tu nájdeme rozdelenie úradov a popis stavieb, ktorým sa daný úrad venuje:

 • stavebný úrad (obec)
 • špeciálny stavebný úrad – výstavba letísk, leteckých pozemných stavieb, leteckých dráh…
 • vojenské a iné stavebné úrady (krajský stavebný úrad)

Stavebný zákon je pojem, ktorý je vyhľadávaný pomerne často. Predstavuje výhodu pri orientácii v rámci výstavby, či rekonštrukcie. Vie to ušetriť čas a energiu, no nie je to nevyhnutnosťou. Pokračovanie prehľadu zákona si priblížime v nasledujúcom článku.

Comments are closed.