shutterstock_66670864

Požiarna bezpečnosť rodinného domu

Pri požiarnej bezpečnosti stavieb sa sledujú viaceré kritériá. Je to trieda reakcie stavebného výrobku na oheň, šírenie požiaru po povrchu konštrukcie, požiarna odolnosť konštrukcií a konštrukčné úpravy. Požiarnu bezpečnosť môžeme zvýšiť použitím elektrickej požiarnej signalizácie a pripravenými hasiacimi zariadeniami.

Reakcia materiálu na oheň

Sleduje sa viacero ukazovateľov. To, či sa výrobok zapáli aj malým plameňom, koľko tepla a dymu vyvinie pri horení, aká je rýchlosť uvoľňovania tepla alebo dymu, či z neho odpadáva, alebo odkvapkáva horúci materiál. Podľa výsledkov skúšok je každý výrobok zaradený do určitej triedy reakcie na oheň. Sú to tieto triedy: A1, A2, B, C, D, E, F. Každý stavebný výrobok má určenú triedu reakcie na oheň. Neupravené drevo je v triede D. Rôznymi úpravami sa môže dostať na úroveň B alebo, naopak, prepadnúť až do F. Neupravený polystyrén je v triede F, zatiaľ čo bežný polystyrén so samozhášavou úpravou je v skupine E. Úprava polystyrénu na triedu D je zatiaľ neekonomická. V najvyššej triede A1 sú nehorľavé výrobky ako tehly, betón, oceľ.

Požiarnu bezpečnosť opisuje projekt požiarnej ochrany

Šírenie plameňa po povrchu

Výrobok môže buď zabrániť šíreniu plameňa po jeho povrchu, alebo ho obmedzovať, alebo ho umožňovať. Nehorľavé výrobky, ako sú tehla, betón a oceľ, nešíria požiar po povrchu. Požiar po povrchu sa môže šíriť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Pri rodinných domoch sa môže preniesť požiar napríklad z okna na strechu cez horľavú rímsu.

Požiarna odolnosť konštrukcií = požiarna bezpečnosť

Označuje sa časom v minútach a na spresnenie sa uvádzajú kritériá označené písmenami – napríklad REI. Požiarna odolnosť konštrukcií môže byť od 15 do 180 minút. Nosná konštrukcia (prenáša aj iné zaťaženia ako vplyvom svojej hmotnosti) môže mať požiarnu odolnosť napríklad REI30. Takáto stena s požiarnou odolnosťou 30 minút si musí zachovať únosnosť (R, zachová stabilitu a únosnosť stavby), celistvosť (E, nesmie prehorieť) a izoláciu (I) proti sálaniu najmenej 30 minút. Teplota povrchu na opačnej strane, ako je požiar, nesmie presiahnuť v priemere 140 °C počas 30 minút. To je teplota, pri ktorej človek stihne odtiahnuť zo steny ruku bez toho, aby sa popálil. Nenosná konštrukcia, ktorá prenáša len svoju hmotnosť, má označenie EI30. Za 30 minút by mali obyvatelia požiar spozorovať, dom bezpečne opustiť a hasiči začať hasiť. To isté platí o stropoch, resp. stenách.

Na požiarnu bezpečnosť treba myslieť aj u komínov


Zjednodušene sa konštrukcie z nehorľavých výrobkov označujú D1 (vnútorné nepodstatné vrstvy do 1 mm sa zanedbávajú). Prvky s nehorľavými povrchmi, ktoré po určitý čas bránia zapáleniu vnútorných horľavých vrstiev a neprispievajú v tomto čase k požiaru, nesú označenie D2. Konštrukcie, ktoré na strane požiaru zhárajú (horľavé konštrukcie) a po určitý čas odolávajú prenosu požiaru na odvrátenú stranu, sa označujú D3.