06Preklad

Stavebné preklady

Stavebné preklady predstavujú prvky, ktoré slúžia na preklenutie stavebných otvorov. Najčastejšie ide o okná a dvere. Nachádzať sa môžu tak v nosnej, ako aj nenosnej stene. Na trhu sa nachádza niekoľko typov prekladov rôznych rozmerov, či materiálov. 

Voľba prekladu

Voľba nie je náročnou záležitosťou. V podstate sa takmer vždy odporúča siahnuť po značke a materiáli, ktorý je rovnaký, ako pri celej hrubej stavbe. Jednou z výhod je, že jednotliví výrobcovia ponúkajú stavebné preklady vo výškovom module, ktorý zodpovedá výškovému modulu murovacích tvárnic (250 mm), čo, samozrejme, urýchľuje výstavbu. Zároveň tak nemusíte riešiť zbytočne zložité detaily, ktoré by pri nesystémovom riešení mohli vzniknúť.

Tepelné mosty

Tieto konštrukčné prvky sa navrhujú tak, aby sa pri ich správnom použití zabránilo vzniku neželaných tepelných mostov. Pri zhotovení prekladov sa musí prihliadať na technologické postupy predpísané výrobcami. Taktiež je potrebné klásť ich do dostatočne hrubého maltového lôžka a s dostatočnou dĺžkou uloženia na okolitom murive, ktorá je predpísaná v závislosti od dĺžky prekladu.

Tepelné mosty v mieste prekladov

Zároveň sa medzi jednotlivé prvky umiestňuje tepelná izolácia, ktorá zabezpečuje splnenie tepelno-technických kritérií. Na trhu sa dnes už však nachádzajú aj preklady so zabudovanou, prípadne vyberateľnou izoláciou. Pri realizácii sa dôležitou stáva aj správna orientácia prekladu. Na väčšine z nich sa správna orientácia vyznačuje nápisom, prípadne šípkami. Niektoré môžu mať napríklad rozdielne vytvarovanú spodnú a hornú hranu, čo zabraňuje nesprávnemu uloženiu.

Preklady pre keramické murivo

Ak ste zvolili pre vaše steny keramické tvárnice, siahnite po prefabrikovaných keramických prekladoch. Na trhu existujú keramické preklady s vloženou izoláciou, či predpäté preklady. Delia sa taktiež podľa použitia pre nosné a nenosné steny. Rovnako ako tehly, aj keramické preklady sa vyrábajú z tehliarskej hliny v kombinácii s betónovou výplňou a výstužou, ktorá jej dodáva pevnosť. Vlastnosti týchto tehliarskych materiálov sa nemenia počas celej životnosti stavby. Keramické prvky sú tak okrem statických požiadaviek zárukou tepelného, akustického a bezpečnostného komfortu.

Keramický preklad

Preklady pre pórobetónové murivo

Na trhu sa v niekoľkých typoch a rozmeroch nachádzajú aj prefabrikované pórobetónové preklady. Logicky sa po nich siaha vždy ak bola aj hrubá stavba vyhotovená z pórobetónových tvárnic. Pórobetónové preklady sa využívajú na preklenutie otvorov v nosných aj nenosných priečkach. Vyhotovujú sa z pórobetónu, tenko-vrstvového lepidla, oceľovej výstuže a betónovej zálievky. Preklady sa dajú kombinovať na rôznu šírku priečok, pričom ich minimálne uloženie je 100mm pri šírke prekladu 100 až 125mm, alebo uloženie 150mm pri šírke prvku 150mm. Ich zabudovanie a použitie sa odporúča až po zatvrdnutí betónovej zálievky a spojovacej malty. Samonosné (nenosné) preklady sa používajú pri preklenutí otvorov v nenosných stenách. Dajú sa kombinovať pre rôzne šírky stien.

Ukážka pórobetónového prekladu

Železobetónové preklady

Pri návrhu stavby môže dôjsť aj k situácií, kedy nebude vyhovovať žiadny existujúci prefabrikovaný preklad. V tomto prípade je potrebné priamo na stavbe vyhotoviť železobetónový monolitický prvok. Tento typ sa vyhotovuje bez ohľadu na použitý materiál pri hrubej stavbe. Existuje však aj možnosť preklad vynechať, respektíve nahradiť ho vencom.

Vhodnosť stavebného prekladu na preklenutie otvoru väčšinou určuje projektant, alebo statik. Preklad musí teda spĺňať najmä statické požiadavky. Pri výbere je dôležité, aké zaťaženie bude do ostenia prenášať. Ďalšie požiadavky, ktoré musí stavebný preklad spĺňať, sú tepelno-technické parametre (pri umiestnení na obvodovej stene), akustické, či estetické.