thJWYY7PC0

Povinná energetická trieda A0

Udržateľnosti a zvýšenej pozornosti na životné prostredie sa nevyhla ani oblasť stavebníctva. V snahe ochrániť prírodu a žiť čo najviac v súlade s ňou nastala zmena v zákone o hospodárnosti budov, podľa ktorej každá novostavba od 1.januára 2021 musí spadať do energetickej triedy A0.

Energetická trieda – čo to vlastne znamená?

Energetická trieda charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa – primárnej energie (pre triedu A0 je spotreba energie menej ako 54 kWh/m2). Nezáleží len na tom, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja energia pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa nachádzajú priamo v dome alebo v jeho blízkosti. V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie. 

Tepelné čerpadlo je ,,must have”

Snáď najdôležitejší prvok pri vypočítaní energetickej triedy predstavuje potreba energie na vykurovanie. Približuje to, koľko tepla (v jednotkách kWh/m2) potrebuje dom na vykurovanie na 1m2 za rok. Medzi najvhodnejšie zdroje vykurovania patria napr. solárne či fotovoltické panely, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo. 

V prospech tepelného čerpadla hovorí nízka potreba primárnej energie, ktorú dokáže získavať práve z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – voda, vzduch, zem. Výber vhodného tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov, no rozhodujúca je celková potreba tepla na vykurovanie. Vybrať si môžete spomedzi tepelných čerpadiel typu: vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda. Odborníci v takmer nulovom dome odporúčajú skombinovať tepelné čerpadlo s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

V súlade s tepelnou technickou normou sa domy správne delia na:

.nízkoenergetický dom – do 80,4 kWh/m2

.ultranízkoenergetický dom – do 40,7 kWh/m2

.dom s takmer nulovou potrebou energie – do 20,4 kWh/m2

Nulový dom

Takmer nulový dom alebo aj dom s takmer nulovou potrebou energie predstavuje budovu s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takáto budova musí mať zabezpečenú efektívnu tepelnú ochranu a vo vysokej miere použité obnoviteľné zdroje. Z tejto definície vyplýva potreba zabezpečiť efektívnu tepelnú ochranu. Tepelné straty a zisky môžeme ovplyvniť najmä:

  • tepelnoizolačnými vlastnosťami konštrukcií tvoriacich obálku stavby – vhodná tepelná izolácia obvodového plášťa, strechy, či výber kvalitných okien a pod.
  • vhodným tvarom budovy – zváženie zložitých tvarov a výstupkov (možný vznik komplikovaných detailov a skrytých tepelných mostov)
  • vhodnou orientáciou na svetové strany – využitie slnečnej energie, zváženie prehrievania domu a regulovateľného tienenia
  • spôsobom vetrania – rozdiel celkovej potreby tepla toho istého domu s prirodzeným vetraním a s núteným vetraním s rekuperáciou je cca 30 %.
Príklad nulového domu

Tepelná izolácia a nulový dom

Zaujímavosťou pri domoch triedy A0 je aj fakt, že tepelná izolácia obvodového muriva nie je vždy nevyhnutnosťou. V niektorých prípadoch to cenu samotnej výstavby len navýši a skomplikuje realizáciu domu. Existujú totiž materiály, ktoré samé o sebe spĺňajú izolačné požiadavky. Teda aj jednovrstvovou obvodovou stenou ľahko dosiahnete požadovanú energetickú triedu A0.

Na začiatok sa hlavne netreba báť, aj keď do stavby nového domu budete musieť investovať trochu viac, vaše prevádzkové náklady sa znížia, konečná hodnota domu sa naopak zvýši a budete mať aj ekologickejšie bývanie. Nezabúdajte tiež, že pre novostavby rodinných domov potrebujete vypracovať k stavebnému povoleniu Projektové energetické hodnotenie (PEH) a ku kolaudačnému rozhodnutiu musíte tiež predložiť Energetický certifikát budovy (ECB). Nutnosť dosiahnuť energetickú triedu A0 neplatí v prípade rekonštrukcie rodinných domov.