gettyimages-901351330-676x451-1608757

Stavebný zákon II. časť

Orientácia a opora v stavebnom zákone je veľkou pomocou pri výstavbe, či rekonštrukcii. V predchádzajúcom článku sme si opísali prvých päť častí tohto zákona. Teraz prichádzame s prehľadom posledných štyroch častí.

VI. časť – ochrana osobitných záujmov

Pod ochranou osobitných záujmov sa rozumejú záujmy štátu – pri plnení úloh územného plánovania treba dbať na záujmy obrany a bezpečnosti štátu. Táto časť taktiež zahŕňa zložky životného prostredia a iných osobitných záujmov, ktoré obsahujú napríklad nájdenie nejakého historického nálezu, archeologického artefaktu, výstavbu v chránenom území, veľké znečistenie vody, vzduchu, pôdy a iné. V prípade nálezu mimoriadnej významnej kultúrnej pamiatky tak môže stavebný úrad vydané stavebné povolenie zmeniť alebo aj zrušiť.

Historický nález pri výstavbe Auparku v Košiciach

VII. časť – sústava informácií a evidencia

Sústava vybraných informácií pre výstavbu je súbor systematicky zhromažďovaných, spracovaných, usporiadaných a vydávaných vybraných technických a iných informácií potrebných na rozhodovanie vo výstavbe. Popisuje sa tu evidencia a ukladanie tejto sústavy informácií.

VIII. časť – spoločné ustanovenia

Predposledná časť stavebného zákona sa venuje spoločným ustanoveniam:

  • vstup na cudzie pozemky a stavby
  • opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
  • riešenie rozporov
  • občianskoprávne a iné námietky
  • spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb

 Vďačné je tu aj vymedzenie niektorých pojmov (ako napríklad susedná stavba, susedný pozemok, líniové stavby…), pojmov územného plánovania (krajina, zastavané územie, urbánny priestor, zeleň..) a pojmov stavebného poriadku (jednoduché, zložité, drobné stavby, zmeny dokončených stavieb..).

Orientácia a opora v stavebnom zákone je veľkou pomocou pri výstavbe, či rekonštrukcii.

IX. časť – prechodné a záverečné ustanovenia

V tejto časti nájdeme prechodné a záverečné ustanovenia (rôzne aktualizácie spolu s dátumom, kedy začali byť účinné). Taktiež sa tu nachádza aj zoznam oddielov, ktoré sa zrušili.

Napriek mnohým neustálym zmenám v stavebnom zákone sa územné plánovanie a stavebné konanie javí ako neefektívne, netransparentné a náročné na kontrolu. Navyše celý proces vybavovania stavebného povolenia je pomerne zdĺhavý, nemoderný a mnohým z nás sa často krát spája so zbytočnou byrokraciou.  

Pre úplný prehľad vo vašej výstavbe odporúčame aj STN – stavebné technické normy, na ktoré odkazujú mnohé texty.