Land or landscape of green field in aerial view or bird eye view. Include agriculture farm, icon of residential, home or house building and land plot. That real estate or property for dream concept to build, construction, owned, sale, rent, buy, purchase, mortgage and investment in Chiang Mai of Thailand.

Ako na výber pozemku

Faktory ovplyvňujúce výber pozemku

Výber správneho pozemku je jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní stavby domu či investície do nehnuteľností. Správny výber pozemku môže výrazne ovplyvniť kvalitu života, hodnotu nehnuteľnosti a celkovú spokojnosť s investíciou. Hlavné kritéria pri výbere pozemku sú:

Poloha, prístup a veľkosť pozemku

Prvým a najdôležitejším kritériom pri výbere pozemku je jeho poloha. Pri výbere je potrebné prihliadať na lokalitu pozemku. Dediny či odľahlé miesta poskytnú súkromie na druhej strane však je potrebné riešiť dopravu. Pri pozemkoch v rušných mestách je zas väčší ruch. Ďalším kritériom je veľkosť pozemku. Bežná veľkosť pozemku pre samostatne stojaci dom je 500-800 m².

Inžinierske siete

Pri zdroji vody zo studne je minimálne nutná prípojka elektriny. Ak sa na pozemku nenachádza ani studňa je potrebné mať v blízkosti pozemku vedenie vody, plyn a kanalizáciu. V tomto prípade je nutnosťou prípojka elektriny a vody,  kanalizačná prípojka a plynová prípojka sa dajú nahradiť septikom a tepelnými čerpadlami. Vhodné je skontrolovať aj pokrytie mobilným signálom, internetom či káblovou televíziou.

Orientácia pozemku

Najdeálnejšou orientáciou je taká, kedy je prístup zo severu a obytné miestnosti na juhu. Severná strana je najmenej osvetlená a tým pádom chladnejšia. Vhodná je na prístupovú cestu a miestnosti, v ktorých sa netrávi veľa času ako garáž, práčovňa a kúpeľňa. Na južnú stranu je vhodné orientovať obytné miestnosti, čo ponúkne viac prirodzeného svetla. Západná strana je vystavená slnečným lúčom najviac, vyžaduje si tienenie a dochádza v nej k prehrievaniu miestností. 

Legislatívne obmedzenia

Príslušný stavebný úrad vydáva tzv. územnoplánovaciu informáciu, ktorá riadi výstavbu na pozemku. Tento dokument stanovuje, aké konkrétne stavebné práce môžete na danom pozemku vykonať, vrátane definovania jeho rozlohy, mieru zastavanosti, počtu poschodí a tvaru strechy. Okrem toho informuje aj o tom, či sa pozemok nachádza v ochrannom pásme alebo pamiatkovej zóne.

Zdroje na pozemku a v jeho okolí

Zvyšovanie cien energií a snaha o znižovanie emisií motivujú ľudí k rozhodnutiu využívať zdroje dostupné na pozemku. Patrí k nim využívanie dažďovej vody, podzemnej vody, slnečnej energie či využívanie energie zo zeme vody a vzduchu. Preto je vhodné, ak je pozemok na mieste, kde je možné využívať spomínané zdroje a znížiť tak náklady na prevádzku domu v budúcnosti.

Potencionálne nebezpečenstvá

Pri výbere pozemku je potrebné zistiť aké sú možné riziká vo vybranej lokalite. Oblastiam s  častými povodňami, víchricami či zosuvami pôdy sa treba vyhýbať. Ďalšími ohrozujúcimi faktormi  pre ľudské zdravie sú nadmerný hluk, znečistený vzduch, znečistenie zeme radónom a umelé žiarenia. 

Svah a tvar terénu

Svah a tvar terénu komplikuje predovšetkým výstavbu domu. Pri svahu je vhodný aj geologický prieskum, aby sa zistilo, či je podložie pre danú stavbu vhodné. Je potrebné použiť viac materiálu, predražia sa aj výkopové práce, manipulácia s výkopkom a prípadné budovanie vyšších základových pásov. Pozemok na svahu navyšuje cenu výstavby približne o 25%.

Hustota okolitej zástavby

V oblastiach s vyššou hustotou zástavby je teplota vzduchu vyššia ako vo voľnej krajine. Naopak zalesnené plochy majú významnú úlohu pri regulácii lokálnej klímy: čistia vzduch, zadržiavajú vlhkosť, čím regulujú vlhkosť a teplotu okolitého vzduchu, poskytujú ochranu pred vetrom, vytvárajú miesta na oddych a rekreáciu a majú estetickú funkciu. Správnou orientáciou budovy a vhodnou výsadbou zelene je možné cielene usmerňovať a odvádzať studený vzduch.

Zdroj obrázku: