Vodováha, okuliare a ceruzka sú položené na výkresoch/ plánoch nového projektu

Projekt pre územné rozhodnutie

Architektonická štúdia bola pre nás v podstate zábavou. Teraz prichádzajú na rad rôzne papierovačky a povolenia, aby sa nám podarilo zhmotniť našu víziu. Povinnou výbavou pri tejto byrokracii je trpezlivosť a dostatok času. V procese obstarávania týchto povolení sa určite nevyhnete návšteve príslušných inštitúcií, vypĺňaní množstva žiadostí a zháňaní príloh pre doplnenie týchto žiadostí. Samozrejme, nie všetci na to máme čas a chuť, preto veľa spoločností ponúka tzv. inžiniering, ktorý vás odbremení od všetkých úkonov, a vy môžete hodiť starosti s administratívou za hlavu. Zväčša je tento typ služby ponúknutý už projektantom, ktorý má na starosti vašu projektovú dokumentáciu. Detailne pozná postup aký je potrebný dodržať pri výstavbe, predsa to už má niekoľkokrát za sebou.

Muž nestíha robiť všetko naraz, telefonovať, písať, piť kávu

Prvým krokom v celkovej administratíve je vybavenie si územného rozhodnutia. Častokrát je spojené v jednom podaní aj so stavebným povolením, ale nie je tomu vždy tak. Najjednoduchšie ako si zapamätať, či vaša stavba potrebuje územné rozhodnutie separátne, je pozrieť sa na veľkosť stavby. Ak presahuje zastavanú plochu 300m2 alebo má stavba rodinného domu dve a viac plnohodnotných nadzemných podlaží, je potrebné získať územné rozhodnutie v samotnom územnom konaní. Na čo samozrejme potrebujete určitú dokumentáciu.

Práve projekt pre územné rozhodnutie slúži na vydanie právoplatného územného rozhodnutia, ktoré hovorí o konkrétnych podmienkach umiestnenia objektu na pozemku a o podmienkach pripojenia sa na dopravnú komunikáciu a inžinierske siete. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia sa podáva písomne na príslušnom stavebnom úrade spolu s týmto vypracovaným projektom. Projekt jasne opisuje umiestnenie stavby v priestore a výškové osadenie. To všetko s dôrazom na vzťahy v okolí budúcej stavby. Na základe takto vypracovaného projektu, je možné požiadať príslušné orgány štátnej správy a správcov sietí, o vyjadrenia a podať žiadosť o územné rozhodnutie.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady. Dodať ju na stavebný úrad je potrebné v 2 vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia by mal obsahovať:

  • meno, priezvisko a adresu navrhovateľa
  • zoznam účastníkov konania
  • stručnú charakteristiku riešeného územia
  • parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností
  • parcelné čísla susedných pozemkov a nehnuteľností
Projektová dokumentáci na papiery , skrútené návrh

Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce alebo mesta a územným plánom zóny.

Po posúdení projektovej dokumentácie, miestnych podmienok, stanovísk dotknutých orgánov a po uplynutí lehoty na uplatnenie námietok, stavebný úrad vydá rozhodnutie a to písomne na adresu žiadateľa. Rozhodnutie o umiestnení stavby platí zväčša dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Radi vám s inžinieringom a projektovou dokumentáciou pomôžeme, preto nás neváhajte kontaktovať.

Comments are closed.