3D model budovy s architektom na pozadí

Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia stavby

Poslednými časťami projektovej dokumentácie je realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia stavby. Týmto dnes ukončíme sériu článkov o projektovej dokumentácii. Všetky články nájdete v časti aktuality, kde si môžete pozrieť celý priebeh ako sa projektová dokumentácia rozdeľuje a čo obsahuje. Aké povolenia budete určite potrebovať a kto Vám s tým vie pomôcť.

Realizačný projekt

S kvalitne vypracovaným projektom pre realizáciu je možné jednoduchým spôsobom odčítavať postupy, druh materiálov a jednotlivé kroky k výstavbe a to len za pomoci tohto súhrnného dokumentu. Realizačný projekt sa vypracúva už k samotnej realizácii stavby a má umožňovať stavbu postaviť. Dokumentácia sa preto musí vypracovať do podrobnosti nevyhnutnej na prípravu materiálov stavby. Obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer, ale aj klampiarske a zámočnícke práce, podrobný prehľad typov okien a dverí či zoznam položiek pre jednotlivé realizačné firmy. Taktiež je podkladom pre výber zhotoviteľa stavby a definovanie podmienok výstavby zo strany investora. Realizačnú dokumentáciu oceníte aj v prípade, ak stavbu rodinného domu zveríte jednej firme. Vďaka nej pochopíte zobrazené konštrukcie a získate prehľad o postupoch stavebnej firmy. Ak si k tomu navyše preštudujete rozpis použitých stavebných prvkov, je málo pravdepodobné, že na konečnej faktúre objavíte neočakávané položky.

Čierno biely dom so zaparkovaným autom a TO DO listom na stene, projekt

Odporúčané časti realizačného projektu:

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • celková situácia stavby (zastavovací plán)
 • koordinačný výkres stavby
 • dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť)
 • projekt organizácie výstavby
 • dokumentácia prevádzkových súborov
 • celkové náklady stavby
 • doklady

Projekt skutočného vyhotovenia

Projekt skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby. Počas výstavby zvykne totižto dochádzať k ručnému zakresľovaniu zmien, ktoré je následne potrebné sprehľadniť vyhotovením nových originálov. Práve preto sa táto dokumentácia nazýva dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby a taktiež sa v budúcnosti pomocou nej pri užívaní dokončenej stavby lokalizujú prípadne poruchy. Táto dokumentácia slúži ako podklad pri rôznych zmenách stavby počas jej prevádzkovania alebo užívania, ale aj ako súčasť kolaudačného konania.

Vizualizácia budov s viacerími podlažiami a spolu s dopravnou komunikáciou

Pevne verím, že aj vďaka tomuto článku bude vaša cesta k vysnívanému rodinnému domu kratšia a že sa dozvedeli všetky potrebné informácie k získaniu povolení. Projektant alebo architekt sa stane dôležitým človekom vo vašich životoch a preto je dobré si vybrať toho správneho. Projektová dokumentácia si vyžaduje čas, preto sa na to pripravte či už osobne alebo skrz firmu, ktorá ponúka inžiniering stavieb. Dobre si premyslite všetky detaily vášho domu už na začiatku, lebo každá zmena v dokumentácii bude len navyšovať výslednú sumu a to určite nechcete. Platí tu pravidlo, DÔSLEDNOSŤ A KVALITNÁ PRÍPRAVA JE ZÁKLAD, tak sa ho treba aj držať.

Projektová sokumentácia pre stavebné povolenie potvrdená

Projekt pre stavebné povolenie

Žiadna novostavba sa nezaobíde bez stavebného povolenia. Ako už vieme z predchádzajúceho článku stavebný úrad pri jednoduchých stavbách spojí územné konanie a stavebné konanie do jedného a povolenie vydá súčasne. Samotné stavebné povolenie obsahuje hŕbu papierov a dokumentov, čomu sa ale vyhnúť nedá. Rozpíšeme si, čo by takýto návrh mal obsahovať a tiež, čo nájdete v projektovej dokumentácii určenej k stavebnému povoleniu.

Ako prvé budeme potrebovať projekt pre stavebné povolenie. Projekt má svoje časti, ktoré by ste mali od svojho projektanta obdržať  a bude šitý na mieru priamo pre váš pozemok. Nižšie nájdete všeobecný rozpis častí stavebného projektu, treba si ale uvedomiť, že nie každú časť z tohto zoznamu bude obsahovať aj váš projekt pre stavebné povolenie, keďže každý projekt je individuálny.

Dokumenty k stavebnému povoleniu na stavbu budovy, domu, haly

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje:

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • koordinačná situácia
 • architektonicko-stavebná časť (pôdorysy, rezy)
 • statické posúdenie stavby
 • zdravotechnika (voda + kanalizácia) + prípojky (studňa, čistička odpad. vôd, žumpa)
 • plynoinštalácia + prípojka (podľa potreby)
 • elektroinštalácia + prípojka (podľa potreby)
 • vykurovanie (podľa potreby)
 • požiarno-bezpečnostné riešenie
 • energetické hodnotenie – výpočet energetickej hospodárnosti stavby

Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní územného rozhodnutia je potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími dokumentmi a projektovou dokumentáciou. Táto žiadosť o stavebné povolenie sa podáva písomne v podateľni príslušného stavebného úradu.

Žiadosť na vydanie stavebného povolenia by mala obsahovať:

 • projektovú dokumentáciu, vyhotovenú architektom či projektantom
 • vyjadrenia dotknutých orgánov
 • doklad, že stavebník je vlastníkom pozemku (kúpna zmluva), alebo, že má k pozemku iné právo (užívacie právo, atď.)
 • tlačivo žiadosti o stavebné povolenie z príslušného stavebného úradu
 • správny poplatok
Rodinný dom stojací na potvrdených stavebných plánoch

Návrh sme už podali a myslíme si, že je to vybavené ale nie tak celkom. Stavebný úrad má 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Častokrát môže nastať situácia, že v dokumentácii niečo chýba a tak sa celý proces predlžuje, preto odporúčame aby ste boli v tomto kroku obzvlášť dôslední. 

Ak na tento proces nemáte čas, radi vám s inžinieringom a projektovou dokumentáciou pomôžeme, preto nás neváhajte kontaktovať.

Vodováha, okuliare a ceruzka sú položené na výkresoch/ plánoch nového projektu

Projekt pre územné rozhodnutie

Architektonická štúdia bola pre nás v podstate zábavou. Teraz prichádzajú na rad rôzne papierovačky a povolenia, aby sa nám podarilo zhmotniť našu víziu. Povinnou výbavou pri tejto byrokracii je trpezlivosť a dostatok času. V procese obstarávania týchto povolení sa určite nevyhnete návšteve príslušných inštitúcií, vypĺňaní množstva žiadostí a zháňaní príloh pre doplnenie týchto žiadostí. Samozrejme, nie všetci na to máme čas a chuť, preto veľa spoločností ponúka tzv. inžiniering, ktorý vás odbremení od všetkých úkonov, a vy môžete hodiť starosti s administratívou za hlavu. Zväčša je tento typ služby ponúknutý už projektantom, ktorý má na starosti vašu projektovú dokumentáciu. Detailne pozná postup aký je potrebný dodržať pri výstavbe, predsa to už má niekoľkokrát za sebou.

Muž nestíha robiť všetko naraz, telefonovať, písať, piť kávu

Prvým krokom v celkovej administratíve je vybavenie si územného rozhodnutia. Častokrát je spojené v jednom podaní aj so stavebným povolením, ale nie je tomu vždy tak. Najjednoduchšie ako si zapamätať, či vaša stavba potrebuje územné rozhodnutie separátne, je pozrieť sa na veľkosť stavby. Ak presahuje zastavanú plochu 300m2 alebo má stavba rodinného domu dve a viac plnohodnotných nadzemných podlaží, je potrebné získať územné rozhodnutie v samotnom územnom konaní. Na čo samozrejme potrebujete určitú dokumentáciu.

Práve projekt pre územné rozhodnutie slúži na vydanie právoplatného územného rozhodnutia, ktoré hovorí o konkrétnych podmienkach umiestnenia objektu na pozemku a o podmienkach pripojenia sa na dopravnú komunikáciu a inžinierske siete. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia sa podáva písomne na príslušnom stavebnom úrade spolu s týmto vypracovaným projektom. Projekt jasne opisuje umiestnenie stavby v priestore a výškové osadenie. To všetko s dôrazom na vzťahy v okolí budúcej stavby. Na základe takto vypracovaného projektu, je možné požiadať príslušné orgány štátnej správy a správcov sietí, o vyjadrenia a podať žiadosť o územné rozhodnutie.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady. Dodať ju na stavebný úrad je potrebné v 2 vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia by mal obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu navrhovateľa
 • zoznam účastníkov konania
 • stručnú charakteristiku riešeného územia
 • parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností
 • parcelné čísla susedných pozemkov a nehnuteľností
Projektová dokumentáci na papiery , skrútené návrh

Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce alebo mesta a územným plánom zóny.

Po posúdení projektovej dokumentácie, miestnych podmienok, stanovísk dotknutých orgánov a po uplynutí lehoty na uplatnenie námietok, stavebný úrad vydá rozhodnutie a to písomne na adresu žiadateľa. Rozhodnutie o umiestnení stavby platí zväčša dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Radi vám s inžinieringom a projektovou dokumentáciou pomôžeme, preto nás neváhajte kontaktovať.

Projektant drží v ruke 3D návrh stavby

Architektonická štúdia

Niečo málo informácií o architektonickej štúdii sme si už povedali preto vieme, že je to prvý krok k projekcii vysnívaného domu, či inej nami zvolenej stavby. Ak pozemok sme si už našli, financovanie a prepisy prebehli úspešne, môžeme začať so základným návrhom stavby a prvým ťahom k vytúženému koncu a to architektonickou štúdiou.

Architektonická štúdia je základným pilierom pre vytvorenie projektu. Poskytne nám názornú predstavu, ako môže vyzerať naša stavba na konkrétnom pozemku. Je dobrá na to, že na rozdiel od typových projektov z katalógu, architektonická štúdia vypracovaná architektom je “šitá na mieru” a vyhovie individuálnym a aj veľmi špecifickým požiadavkám zákazníka. Získame tak jasnú predstavu o všetkých detailoch stavby už v štádiu plánovania. Pôvodné predstavy a realita sa totiž v mnohých smeroch líšia. Odborné služby architekta sú preto nenahraditeľné v procese komplexnej prípravy a realizácie projektov.

Návrch domu v čierno bielom prevedení s nákresmi na pozadí

V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia projektu a prevádzky, preverujú sa urbanistické, architektonické, dispozično-prevádzkové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Na pozemku sa pozoruje okolitá zástavba a vegetácia. Simuluje sa pohyb slnka voči približnému miestu osadenia domu v rôznych ročných obdobiach.

Architektonická štúdia dokáže vhodne poslúžiť pri predbežnom rokovaní so zainteresovanými orgánmi ako je napríklad stavebný úrad. Alebo jednoducho ukážete nechápavému susedovi, že strecha vašej budúcej terasy nebude brániť prechodu slnečných lúčov na jeho záhradku.

Čo by sme v architektonickej štúdii mali nájsť:

 • situáciu s osadením objektu
 • pôdorysy podlaží s plošnými ukazovateľmi
 • schematické rezy objektom
 • pohľady s výškovým riešením domu
 • fotorealistické vizualizácie exteriéru (osadené do reálneho prostredia, ak to situácia dovoľuje)
 • výmery zastavanej plochy, úžitkovej plochy
3D model návrhu budovy v architektonickej fáze

Rozsah služieb architekta je predmetom vzájomnej dohody medzi klientom a architektom. Dohodnutý rozsah služieb a podmienky spolupráce pre poskytované služby sa obvykle zakotvia v zmluve. Preto odporúčame si tento rozsah služieb odkonzultovať skôr a vyhnúť sa tak zbytočným nedorozumeniam. Architektonická štúdia sa dodáva v tlačenej a tiež aj v digitálnej podobe. Cena architektonickej štúdie je závislá na dodaných podkladoch, podlahovej ploche objektu a náročnosti návrhu.

Treba si ale uvedomiť, že architektonická štúdia neobsahuje podrobné kóty a ani použité materiály. Taktiež vie len predpokladať náklady na stavbu nie ich stanoviť presne. Architektonická štúdia je nejaký prvý náhľad predstáv klienta.

Radi vám s vašou víziou budúcnosti pomôžeme, preto nás neváhajte kontaktovať, priamo tu.

Projektová dokumentácia na stole spolu s kalkulačkou a telefónom a veľa projektových papierov

Projektová dokumentácia na kúsky

Vlastné bývanie poskytuje slobodu a stabilitu. Kvalitná príprava stavby, znamená vydarený priebeh realizácie. Každá stavba, ktorá sa ide stavať je navrhnutá projektantom tak, aby následne stavbári vedeli ako postupovať pri jej výstavbe, preto túto prípravu netreba podceňovať. Projektová dokumentácia v stavebnom procese plní dôležitú a významnú úlohu, taktiež je základným prvkom k otvoreniu stavebného konania.

Každý projekt má svoje fázy vypracovania, ktoré sú potrebné k jednotlivým administratívnym úkonom. Pozrime sa spolu na ne.  

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje základnú fázu každého projektu. Je veľmi schematická, bez zbytočných detailov. Overuje sa v nej vhodnosť dispozície vzhľadom k svetovým stranám, k pozemku ako aj zapracovanie podmienok a predstáv klienta. Obsahuje návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia stavby a preto sa považuje za najdôležitejšiu fázu projektu.

Projekt dvojposchodového domu, čiernobiely

Projekt pre územné rozhodnutie

Po spracovaní architektonickej štúdie sa vypracováva projekt pre vydanie územného rozhodnutia, čo je prvým stupňom projektovej dokumentácie. Dokumentácia slúži k rozhodnutiu stavebného úradu o určení územia k zastavaniu a umiestneniu stavby na ňom. Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady.

Projekt pre stavebné povolenie

Je to obšírna časť, ktorá obsahuje všetko potrebné na to, aby sa stavebný úrad a iní účastníci stavebného konania mohli k stavbe vyjadriť. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je splniť všetky tieto podmienky a získať stavebné povolenie.

Realizačný projekt

Po vydaní stavebného povolenia je možné začať s výstavbou stavby. Tu prichádza na rad projekt pre realizáciu stavby. Jedná sa o detailný projekt s presnou špecifikáciou materiálov, technológií, elektroinštalácií a podobne. Niektoré časti môžu byť už súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Detailne si každú fázu rozpíšeme v nasledujúcich článkoch.

Projekt skutočného vyhotovenia

Po dokončení stavby, určenej na bývanie alebo rekreáciu, budete potrebovať dokumentáciu skutočnej realizácie stavby. Táto dokumentácia obsahuje zmeny, ktoré nastali v procese stavby a je určená hlavne ako podklad ku kolaudácii.

Vizualizácia bývania v novostavbe podľa projektovej dokumentácie.

Nie, nie je to jednoduché a nie je toho málo. Najlepším a bezstarostným riešením je zveriť projekt do rúk odborníkom. Preto vám radi vypracujeme projekt na mieru a zbavíme vás týchto starostí.

Projektová dokumentácia stavieb

Chcete stavať? A máte už naprojektované?

Ak ste sa rozhodli stavať dom, na ceste k novému bývaniu budete musieť urobiť veľa dôležitých rozhodnutí. Okrem výberu vhodnej lokality, pozemku a stavebnej firmy na vás čaká aj mnoho ďalších nástrah. No základom úspešného konca je zabezpečiť si dostatočnú stavebnú predprípravu so správne vyhotovenou projektovou dokumentáciou. Vypracovaním takejto projektovej dokumentácie sa začína proces výstavby akéhokoľvek objektu. Projektovej dokumentácii sa tak nevyhne nikto, kto sa chystá stavať, či už rodinný dom alebo iný typ stavby.

Projekt domu s výsledným náhľadom

Čo je projektová dokumentácia tzv. projekt ?

Projektová dokumentácia je komplexným súhrnom nielen architektúry domu, ale aj elektroinštalácie, vodoinštalácie, zdravotechniky, spôsobu vykurovania a iných. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzoru aj funkčnosti. Je súborom viacerých štúdií, prepočtov a výkresov potrebných pre všetky úradné úkony, ktoré vyžaduje naša legislatíva. Vďaka projektovej dokumentácii sa vieme vyhnúť nečakaným problémom, či kolíziám, ktoré už na danom stupni rozostavanosti stavby, môžu byť na opravu nielen náročné, ale aj nákladné.

Každá stavba či rekonštrukcia rodinného domu sa zrealizuje len na základe projektovej dokumentácie. Bez nej vám stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia má svoje špecifiká. Môže sa jednať napríklad o projektovú dokumentáciu zariadenia interiéru alebo projektovú dokumentáciu stavby.  Každá z nich v sebe zahŕňa iné náležitosti a zaberá iný časový interval spracovávania.

Máte viacero možností projektov, ktoré si môžete vybrať. Môžete si vybrať či už katalógový projekt alebo projekt na mieru.Katalógový projekt odporúčame, ak ste si kúpili rovinatý pozemok a projekt čo najviac odzrkadľuje vaše predstavy. Niekedy to môže byť ťažké, keďže projekty sú už nastavené aj s orientáciami na svetové strany a ďalšími špecifikáciami.

Projekt na mieru zohľadní všetky vaše preferencie na orientáciu podľa svetových strán, počet a veľkosť miestností, ako aj rozmery samotného domu. Získate tiež cenný pohľad a rady projektanta, ktorý vám vaše predstavy pomôže pretvoriť do konečnej podoby. Aj keď mnohých od vypracovania projektu na mieru odrádza jeho cena, predsa len sa to v konečnom dôsledku oplatí. Preto si treba dobre zvážiť, komu zveriť sny o budúcom domove.

Stavba domu, otvorená strecha, metrážna výmera projektovej dokumentácie

Každý projekt na mieru pozostáva z viacerých fáz, pričom niektoré je niekedy možné zlúčiť:

 • Architektonická štúdia
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt a realizácia stavby

Už vyššie uvedené informácie vám asi dostatočne zamotali hlavu. Áno, potrebná je hŕba materiálov, papierov, plánov a dokumentov, následne kopa povolení. V tejto situácii je každá rada dobrá a my sme tu pre vás aby sme vám túto službu zabezpečili.