Projektová sokumentácia pre stavebné povolenie potvrdená

Projekt pre stavebné povolenie

Žiadna novostavba sa nezaobíde bez stavebného povolenia. Ako už vieme z predchádzajúceho článku stavebný úrad pri jednoduchých stavbách spojí územné konanie a stavebné konanie do jedného a povolenie vydá súčasne. Samotné stavebné povolenie obsahuje hŕbu papierov a dokumentov, čomu sa ale vyhnúť nedá. Rozpíšeme si, čo by takýto návrh mal obsahovať a tiež, čo nájdete v projektovej dokumentácii určenej k stavebnému povoleniu.

Ako prvé budeme potrebovať projekt pre stavebné povolenie. Projekt má svoje časti, ktoré by ste mali od svojho projektanta obdržať  a bude šitý na mieru priamo pre váš pozemok. Nižšie nájdete všeobecný rozpis častí stavebného projektu, treba si ale uvedomiť, že nie každú časť z tohto zoznamu bude obsahovať aj váš projekt pre stavebné povolenie, keďže každý projekt je individuálny.

Dokumenty k stavebnému povoleniu na stavbu budovy, domu, haly

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje:

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • koordinačná situácia
 • architektonicko-stavebná časť (pôdorysy, rezy)
 • statické posúdenie stavby
 • zdravotechnika (voda + kanalizácia) + prípojky (studňa, čistička odpad. vôd, žumpa)
 • plynoinštalácia + prípojka (podľa potreby)
 • elektroinštalácia + prípojka (podľa potreby)
 • vykurovanie (podľa potreby)
 • požiarno-bezpečnostné riešenie
 • energetické hodnotenie – výpočet energetickej hospodárnosti stavby

Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní územného rozhodnutia je potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími dokumentmi a projektovou dokumentáciou. Táto žiadosť o stavebné povolenie sa podáva písomne v podateľni príslušného stavebného úradu.

Žiadosť na vydanie stavebného povolenia by mala obsahovať:

 • projektovú dokumentáciu, vyhotovenú architektom či projektantom
 • vyjadrenia dotknutých orgánov
 • doklad, že stavebník je vlastníkom pozemku (kúpna zmluva), alebo, že má k pozemku iné právo (užívacie právo, atď.)
 • tlačivo žiadosti o stavebné povolenie z príslušného stavebného úradu
 • správny poplatok
Rodinný dom stojací na potvrdených stavebných plánoch

Návrh sme už podali a myslíme si, že je to vybavené ale nie tak celkom. Stavebný úrad má 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Častokrát môže nastať situácia, že v dokumentácii niečo chýba a tak sa celý proces predlžuje, preto odporúčame aby ste boli v tomto kroku obzvlášť dôslední. 

Ak na tento proces nemáte čas, radi vám s inžinieringom a projektovou dokumentáciou pomôžeme, preto nás neváhajte kontaktovať.

Comments are closed.