tit

Veniec

Stuženie sa vyžaduje pri každom dome. Nezáleží na tom, či ho stavia profesionálna firma alebo vzniká svojpomocne. Bez správne zhotoveného venca hrozí, že stavba spadne ako domček z karát. Prečo? Poďme sa na to pozrieť.

Kde na stavbe hľadať veniec?

Veniec predstavuje vodorovnú konštrukciu, ktorá sa zhotovuje na úrovni stropu na každom poschodí domu. Je súčasťou obvodových a vnútorných nosných stien, stužuje celok, ktorý vytvárajú. Úlohou venca je v podstate rozkladanie a prenášanie záťaže vo vodorovnom smere, prenáša aj niektoré sily pôsobiace na krov, takže jeho vyhotovenie má vplyv aj na stabilitu strechy.

Železobetónový veniec

Vzhľadom na použitý materiál poznáme niekoľko typov vencov. V praxi sa však najčastejšie stretávame so železobetónovým riešením. Existujú prefabrikované železobetónové vence, ale tie sa používajú pri montovaných konštrukciách. Pri stavbách z tvárnic, sa železobetónový veniec zvyčajne hotoví priamo na stavbe pomocou plného debnenia, alebo pomocou špeciálnych debniacich  tvárnic. Zvoliť by sa mal kvalitný betón vhodnej konzistencie a dostatočné množstvo výstuže. Pri obvodovom murive nesmieme zabudnúť na tepelnú izoláciu, ktorú musíme do venca vložiť na vonkajšiu stranu, aby sme zabránili vzniku tzv. tepelných mostov (betón premŕza ľahšie ako tehly).

Príprava debnenia

Veniec sa môže budovať so stropnou doskou alebo bez nej. Taktiež existuje možnosť vynechať osádzanie prefabrikovaných prekladov a nad otvorové konštrukcie osadiť jeden železobetónový monolit. Ten bude spĺňať úlohu venca aj prekladov.    

Debnenie, armovanie, betónovanie, oddebňovanie

Po vymurovaní obvodového muriva sa začína s vencom. V prvom rade sa vyhotovuje kvalitné a presné debnenie nad obvodovými a nosnými stenami. Výsledkom je hotové šalovanie pre veniec.

Armovanie, alebo aj vystužovanie konštrukcie, sa udáva statickým výpočtom. Neodporúča sa výpočet ignorovať alebo meniť. Majte na pamäti, že veniec ovplyvňuje životnosť a správne fungovanie celej stavby. Po vyskladaní armovacích košov sa vkladajú do debnenia, nesmú sa však uložiť priamo na dno budúceho venca. Čo sa týka tepelnoizolačných vlastností domu veniec je jedným z najslabších miest a preto je často krát nutné dodatočne zaizolovať. Následne je veniec pripravený na betonáž.

Príklad výstuže železobetónového venca

Pri malom venci sa betónovanie pomocou “pumpy” neodporúča. Takisto je to nákladné a prácu to veľmi neuľahčí. Ak sa vám navyše podarilo spraviť chybu vo forme nedostatočnej pevnosti debnenia, s veľkou pravdepodobnosťou debnenie praskne a betón z neho vytečie. Tlak betónu z pumpy je veľký a preto je nutné vyhotoviť pevné debnenie. Následne sa betón ešte vibrovaním urovná a zahladí. Približne po dvoch týždňoch sa veniec odšaluje, teda oddební. Samozrejme, netreba zabudnúť na starostlivosť, keďže ide o betónový prvok.  Malé škáry sa následne dajú vyplniť lepidlom, väčšie PUR penou.

Hotový oddebnený veniec

Veľmi dôležité je tiež urobiť vence presne podľa projektovej dokumentácie. Debnenie, montáž výstuže a následné betónovanie je dosť prácne, ale ide o najkvalitnejšie a najpevnejšie riešenie, ktoré drží celú stavbu pevne pohromade.

gettyimages-901351330-676x451-1608757

Stavebný zákon II. časť

Orientácia a opora v stavebnom zákone je veľkou pomocou pri výstavbe, či rekonštrukcii. V predchádzajúcom článku sme si opísali prvých päť častí tohto zákona. Teraz prichádzame s prehľadom posledných štyroch častí.

VI. časť – ochrana osobitných záujmov

Pod ochranou osobitných záujmov sa rozumejú záujmy štátu – pri plnení úloh územného plánovania treba dbať na záujmy obrany a bezpečnosti štátu. Táto časť taktiež zahŕňa zložky životného prostredia a iných osobitných záujmov, ktoré obsahujú napríklad nájdenie nejakého historického nálezu, archeologického artefaktu, výstavbu v chránenom území, veľké znečistenie vody, vzduchu, pôdy a iné. V prípade nálezu mimoriadnej významnej kultúrnej pamiatky tak môže stavebný úrad vydané stavebné povolenie zmeniť alebo aj zrušiť.

Historický nález pri výstavbe Auparku v Košiciach

VII. časť – sústava informácií a evidencia

Sústava vybraných informácií pre výstavbu je súbor systematicky zhromažďovaných, spracovaných, usporiadaných a vydávaných vybraných technických a iných informácií potrebných na rozhodovanie vo výstavbe. Popisuje sa tu evidencia a ukladanie tejto sústavy informácií.

VIII. časť – spoločné ustanovenia

Predposledná časť stavebného zákona sa venuje spoločným ustanoveniam:

 • vstup na cudzie pozemky a stavby
 • opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
 • riešenie rozporov
 • občianskoprávne a iné námietky
 • spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb

 Vďačné je tu aj vymedzenie niektorých pojmov (ako napríklad susedná stavba, susedný pozemok, líniové stavby…), pojmov územného plánovania (krajina, zastavané územie, urbánny priestor, zeleň..) a pojmov stavebného poriadku (jednoduché, zložité, drobné stavby, zmeny dokončených stavieb..).

Orientácia a opora v stavebnom zákone je veľkou pomocou pri výstavbe, či rekonštrukcii.

IX. časť – prechodné a záverečné ustanovenia

V tejto časti nájdeme prechodné a záverečné ustanovenia (rôzne aktualizácie spolu s dátumom, kedy začali byť účinné). Taktiež sa tu nachádza aj zoznam oddielov, ktoré sa zrušili.

Napriek mnohým neustálym zmenám v stavebnom zákone sa územné plánovanie a stavebné konanie javí ako neefektívne, netransparentné a náročné na kontrolu. Navyše celý proces vybavovania stavebného povolenia je pomerne zdĺhavý, nemoderný a mnohým z nás sa často krát spája so zbytočnou byrokraciou.  

Pre úplný prehľad vo vašej výstavbe odporúčame aj STN – stavebné technické normy, na ktoré odkazujú mnohé texty.  

photo-mpk

Stavebný zákon

Ak ste výstavbu plánovali, alebo ste ju realizovali, tak ste sa s týmto pojmom určite stretli. Stavebný zákon, alebo celým názvom aj Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je v platnosti už viac ako 40 rokov. Nie nadarmo ste možno zachytili informácie o jeho zmene.

Kapitoly

Súčasťou zákona je konkrétne deväť častí. Každá z častí sa následne delí na niekoľko oddielov a paragrafov:

 • Prvá časť – územné plánovanie
 • Druhá časť – stavebný poriadok
 • Tretia časť – sankcie
 • štvrtá časť – vyvlastnenie
 • Piata časť – stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady
 • Šiesta časť – ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť – sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť – spoločné ustanovenia
 • Deviata časť – prechodné a záverečné ustanovenia

+ prílohy

Súčasťou zákona je konkrétne deväť častí.

I. časť

Územným plánovaním sa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Následne zákon popisuje, ktoré dokumenty patria k územno-plánovacej štúdii, ako sa dá dostať k daným dokumentom, kto a prečo ich schvaľuje, a taktiež obsahuje definíciu a postup územného konania.

II. časť

Táto časť zákona je najrozsiahlejšia hlavne preto, že do detailov popisuje všetko, čo sa týka výstavby, či rekonštrukcie. Druhá časť sa začína definíciou stavby – stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

V druhom oddiely sa popisuje oprávnenie na uskutočnenie stavby a vybrané činnosti vo výstavbe. Nájdeme tu definície stavby vedúceho, stavebného dozoru či projektanta.

V druhej časti nájdeme definície stavby vedúceho, stavebného dozoru či projektanta.

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu predstavujú tretí oddiel. V tom nasledujúcom je popis ohlásenia úradom, žiadosti o stavebné povolenie, taktiež definovanie stavebného konania a stavebného povolenia. Zákon obsahuje dôvody prečo nie je možné vystaviť povolenie, čo všetko treba, aby konanie prebehlo úspešne a aké sú jednotlivé kroky pri podávaní žiadosti. Následne sa viete preklikať až k samotnej kolaudácii, užívaniu či udržiavaniu stavieb. Zákon taktiež hovorí aj o odstránení stavieb.

III. časť

V tretej časti sa píše o sankciách. Kedy, prečo, koľko. Vďaka 40-ročnej verzii sa tam však nevyskytujú ani aktuálne ceny a ani aktuálna mena.

IV. časť

Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám alebo zriadenie, zrušenie, prípadne obmedzenie práva vecného bremena k pozemkom a stavbám. Nájdeme tu podmienky vyvlastnenia, náhrady, postupy a dôvody prečo začať vyvlastňovacie konanie.

V. časť

Zákon definuje stavebný úrad. Taktiež tu nájdeme rozdelenie úradov a popis stavieb, ktorým sa daný úrad venuje:

 • stavebný úrad (obec)
 • špeciálny stavebný úrad – výstavba letísk, leteckých pozemných stavieb, leteckých dráh…
 • vojenské a iné stavebné úrady (krajský stavebný úrad)

Stavebný zákon je pojem, ktorý je vyhľadávaný pomerne často. Predstavuje výhodu pri orientácii v rámci výstavby, či rekonštrukcie. Vie to ušetriť čas a energiu, no nie je to nevyhnutnosťou. Pokračovanie prehľadu zákona si priblížime v nasledujúcom článku.

tit

Väzníkový krov

O tradičných krovoch šikmých striech sme už písali. Samostatnú kategóriu, ktorá stojí za zmienku, tvoria väzníkové krovy. Oplatí sa po tomto riešení siahnuť v prípade novostavby či rekonštrukcie?

Terminológia

Pri hľadaní riešenia vás môžu veľmi ľahko pomýliť slová ako väznica a väzníkový krov. Väznica predstavuje nosný drevený prvok pri tradičných krovoch. Stojatú, či ležatú väznicovú sústavu sme spomínali v predchádzajúcom článku. Väzníkový krov je však ľahká, priestorovo stužená konštrukcia, ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov – priehradových nosníkov. Tie sú ako celok dovezené na stavbu a následne kotvené do venca. Celková výstavba vášho krovu bude trvať pár hodín.

Tradičný krov

Väzníkový krov vs tradičný krov

➡ Výhody väzníkového krovu

 • možnosť realizácie veľkých rozponov (až do 30m) bez stredovej podpory  
 • vysoká kvalita, veľké úspory vstupných nákladov v prípade rodinných domov
 • nižšie zaťaženie nosných stien a základov
 • možnosť zastrešiť rôznym tvarom strechy (do sklonu 30°) – pultová, sedlová, valbová…
 • bez použitia pomúrnic
 • menšia spotreba reziva, využívajú sa tenké prvky
 • úspora financií na montáž stropnej konštrukcie, keďže je možné ju zavesiť priamo na spodnú časť väzníkov
Montáž väzníkového krovu

➡ Nevýhody

 • ekonomické riešenie len pre strechy malého sklonu
 • neobytné podkrovie, len malý ukladací priestor
 • náročná výroba prefabrikovaných dielcov, potreba kvalifikovaného špecialistu

➡ Výhody tradičného krovu

 • prípade tradičného krovu možnosť zastrešiť nad sklon 30°
 • montáž krovu priamo na stavbe – možnosť využiť lacnú pracovnú silu
 • vytvorenie obytného podkrovia s príjemnou klímou
 • možnosť priznania trámového stropu a iných prvkov tradičného krovu
Väzníkový krov spolu s krytinou

➡ Nevýhody

 • výsledkom je ťažký krov a teda aj väčšie zaťaženie
 • potreba pomúrnice na kotvenie
 • možnosť zastrešiť rozpon max do 12m
 • veľká spotreba reziva (mohutnejšie prvky ako pri väzníkovom krove)
 • neekonomické riešenie pri sklone menšom ako 30°

Výber toho správneho riešenia je samozrejme na vás. Rozhodne si treba zvážiť všetky plusy a mínusy. Pozornosť treba upriamiť najmä na sklon a tvar strechy. Ak chcete vo svojom rodinnom dome obytné podkrovie, je rozhodnuté. Ak chcete čo najviac ušetriť v prípade bungalovu, taktiež máte rozhodnuté. Oba typy krovov predstavujú kvalitné riešenie pre zastrešenie vášho domu.

tit

Plochá strecha

Do popredia sa aktuálne čoraz viac dostáva riešenie plochej strechy. Obľúbenou sa stala najmä pre jej jednoduchosť, estetickosť a súvislosť s pasívnymi domami. A čo ďalšie výhody?

Typy plochej strechy

V minulosti sa netešili takému úspechu ako dnes. Aktuálne však už vďaka napredovaniu technológií a zlepšovaniu vlastností materiálov existujú ploché strechy, ktoré vydržia dokonca dlhšie ako šikmé strechy. Základnú nosnú vrstvu striech tvorí buď železobetónová platňa, alebo montovaný strop. Ide o konštrukcie, ktoré sú oproti konštrukcii krovu drahšie.  

Plochá strecha sa definuje ako tá, ktorá má nízky sklon (do 10%). Na základne strešného plášťa poznáme strechy:

 • jednoplášťové – klasické riešenie
 • dvojplášťové – s odvetrávanou vzduchovou medzerou
 • viacplášťové –  viacero prevetrávaných vzduchových medzier

Pri rodinných domoch sa zväčša aplikujú jednoplášťové strechy. Viacplášťové sú častokrát neekonomické a náročné na vyhotovenie.

Intenzívna vegetačná strecha

Podľa poradia vrstiev:

 • s klasickým usporiadaním vrstiev – nosná konštrukcia, tepelná izolácia, hydroizolácia
 • s obráteným poradím vrstiev – nosná konštrukcia, hydroizolácia, tepelná izolácia
 • duo strechy – zmiešané poradie vrstiev

Podľa povrchovej úpravy môže byť plochá strecha:

 • nepochôdzna – bez ďalšieho využitia
 • pochôdzna, pojazdná – terasy, parkoviská…
 • vegetačná  – extenzívne (hrúbka substrátu do 40mm, nízke porasty do 10-15cm), intenzívne (hrúbka substrátu od 80-100mm, porasty vyššie ako 15cm, potrebné zavlažovanie)
Aplikácia asfaltových hydroizolačných pásov

Hydroizolácia plochej strechy

Kľúčovou vrstvou každej strechy je práve hydroizolácia. V prípade plochej strechy sú to buď hydroizolačné asfaltové pásy alebo fóliové hydroizolácie (mPVC). Výhodou asfaltových pásov je, že sa dajú opravovať zaplátaním, teda nový pás sa nataví na ten starý. Ekonomickejším riešením sú fóliové izolácie. Majú menšiu hmotnosť, ale vyžadujú na kotvenie pevný poklad. Asfaltové pásy s bridličnatým posypom sú odolné voči UV žiareniu, kým fóliové izolácie pod vplyvom UV žiarenia degradujú. Jednoduché riešenie na ochranu fólie je štrkový násyp. Cena aj životnosť fólií a asfaltových pásov sú porovnateľné a nedá sa jednoznačne povedať, ktorý typ ,,krytiny“ je lepší.

Odvodnenie plochej strechy

Aby sa z vašej strechy nestal „bazén“, dôležitým detailom je spôsob odvodnenia. Jednou z možností je odvedenie vody vnútornými vpustami – teda kanalizačnými rúrami vedenými zo strechy cez interiér domu. Strecha je spádovaná k týmto vpustom a po celom obvode má atiku. Vpusty treba pravidelne kontrolovať, či sa nezaniesli, inak hrozí ich poškodenie. Z tohto dôvodu sa na plochých strechách robia aspoň dva vpusty (funkčná zastupiteľnosť) plus bezpečnostný prepad cez atiku. Vpusty prechádzajúce interiérom by sa mali izolovať, lebo studená voda z topiaceho sa snehu môže na povrchu rúry vytvárať kondenzát. Tiež sa odporúča inštalovať do vpustov elektrické rozmrazovanie, aby nezamrzli.

Rôzne spôsoby odvodnenia plochej strechy

Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa však elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej využitie na viacúrovňové bývanie s terasami a strešnými záhradami. Navyše, zazeleňovanie takýchto striech má svoje opodstatnenie aj z hľadiska ekológie a mikroklímy – vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, či tlmia hluk.

tit

Ktorá krytina je tá pravá?

Súčasťou strešného plášťa je aj krytina. Tá v ňom predstavuje hlavnú hydroizolačnú vrstvu a podieľa sa tak na správnej funkčnosti strechy. Ako sme už skôr písali, strecha má veľký vplyv na vlastnosti stavby a aj preto je dôležité si výber krytiny premyslieť.

Sklon a tvar

Pri výbere materiálu na pokrývanie je kľúčový práve sklon strechy a jej tvar. Každá krytina má v technických listoch napísané, pri akom sklone je možné a bezpečné ju na budovu položiť. Čo sa týka tvaru, ak ide o komplikovaný, členený pôdorys strechy, odporúča sa siahnuť po menších rozmeroch. Dôvodom je nižší počet odrezkov a tým aj menšia spotreba materiálu, či následná rýchlejšia montáž.

Vonkajšie vplyvy

Keďže konštrukcia strechy sa nachádza v bezprostrednom kontakte s exteriérom, pri výbere sa kladie dôraz aj na tento aspekt. Rozhodujúce sú nadmorská výška, množstvo zrážok, vetra, slnka a taktiež sa prihliada aj na orientáciu na svetové strany, prítomnosť iných stavieb, porastov či terénu. Sneh a ľad totiž dokážu pokrývanie strechy výrazne poškodiť, hlavne v namáhaných častiach strechy – okraje, úžľabia strechy, komíny a pod.

Materiál

V prípade rodinných domov sa volí klasika – krytina z pálenej hliny, či betónu. Na trhu sa však dnes už nachádza viac materiálových možností s rôznymi povrchovými úpravami. Tie slúžia na vylepšenie vlastností krytín. Navyše, krytinu viete dostať aj v ľubovoľnom farebnom prevedení.

Keramické škridle
 • Keramická alebo aj pálená škridla je veľmi odolná a preto vhodná pre klimatické podmienky na celom území Slovenska, či vo všetkých nadmorských výškach. Pokiaľ sa škridle správne namontujú, budú vám slúžiť celý život. Ich história siaha do obdobia niekoľkých storočí pred naším letopočtom. Šlo o obrovský pokrok, keďže tento materiál bol nehorľavý a prispieval tak k bezpečnosti zväčšujúcich sa miest. 
 • Strecha z betónu  je veľmi homogénna, pričom sa vyznačuje pevnosťou, presnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, o čom svedčia aj strechy, ktoré fungujú a majú viac ako sto rokov. Ich tvar je okrem toho nesmierne presný a výsledok pokrytia profesionálnymi firmami takmer dokonalý.
Čierna krytina pôsobí moderne a elegantne
 • Plechová krytina sa v porovnaní s pálenou škridlou omnoho ľahšie a rýchlejšie pokladá. Treba tiež podotknúť, že ide o najlacnejší typ strešnej krytiny. V poslednom čase sa tešia veľkej popularite krytiny z tzv. škridla-plechu, ktoré patria medzi veľkoformátové plechové krytiny a z diaľky pôsobia ako klasická pálená krytina. Sú veľmi spoľahlivé, so životnosťou niekoľko desiatok rokov, na čom sa spolupodieľa aj materiál plechu.
 • Plastová krytina je prínosom pre ochranu životného prostredia, keďže na jej výrobu sa používajú recyklované materiály. Jej životnosť sa dá porovnať s betónom.
Klasická plechová krytina

S výberom Vám určite dobre poradí projektant, prípadne odborník – klampiar. V každom prípade však netreba zabúdať ani na údržbu vybranej krytiny, celkovú výslednú hmotnosť strechy či estetické hľadisko. Strecha a strešná krytina je investícia na mnoho rokov a celkom logicky od nej právom očakávame, aby nám slúžila desaťročia, dokonca nás prežila.

tit

Strechy rodinných domov

Voľbou strechy sa dá ovplyvniť nie len estetická a architektonická stránku domu, ale aj celková funkčnosť a životnosť stavby. Tento krok sa preto nesmie podceniť a montáž samotného krovu by sa mala prenechať odborníkom.

Dôležitosť strechy

Strecha je jedným zo základných prvkov stavby – chráni ju pred poveternostnými vplyvmi, odvádza vodu a pomáha udržiavať tepelnú pohodu v dome. Ide o dlhodobú investíciu a aj preto sa na ňu kladú vysoké nároky. Voľba typu strechy a spôsobu jej konštrukcie ovplyvní nielen náklady na samotnú stavbu či budúcu rekonštrukciu, ale aj kvalitu bývania a v neposlednom rade náklady na vykurovanie. Moderná strecha by nemala byť len vkusná, ale taktiež by mala chrániť stavbu pred nepriazňou počasia. Aby sa vám pod ňou dobre bývalo, musí spĺňať aj mnoho ďalších požiadaviek.

Obytné podkrovie

Strechy sa podľa sklonu delia na ploché (do 10°), šikmé (do 45°) a strmé ( viac ako 45°). Posledné menované majú opodstatnenie najmä v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok.

Tvar strechy

Základné delenie striech pramení práve z ich tvaru. Poznáme niekoľko základných tvarov:

 • pultová
 • sedlová
 • s valbou alebo s polvalbami
 • krížové a polokrížové
 • stanové
 • manzadrové a iné…
Tvary striech

Krov

Dôležitou statickou a funkčnou stavebnou konštrukciou strechy je krov. Charakteristickými konštrukciami krovov rodinných domov boli a stále sú tradičné drevené viazané krovy. Drevo bolo v histórii stavebníctva pre strešné konštrukcie najpoužívanejším materiálom. S vývojom sa postupne menil spôsob spojovania drevených častí strechy a s ním i používané konštrukcie zastrešenia. Podľa systému nosnej sústavy (krovu) sa strechy delia nasledovne:

 • väznicové sústavy (stojatá stolica, ležatá stolica, vzperadlová, vešadlová atď.)
 • hambálkové sústavy
 • vlašské sústavy
 • ardantové sústavy,
 • sústavy vežových krovov
 • väzníkové sústavy
 • kombinované sústavy a iné…
3D model krovu s polvalbami a vikierom

Na kvalitný krov treba mať vypracovanú projektovú dokumentáciu odborne spôsobilým projektantom a následne ju pri stavbe rešpektovať. Projektant pri návrhu krovu zohľadňuje najmä rozpon a prítomnosť nosných stien, tvar pôdorysu a to, či plánujete podkrovie obývať alebo nie.

Krytina

Ďalším z kľúčových rozhodnutí pri plánovaní a stavbe strechy je výber strešnej krytiny. Jej voľba totiž ovplyvní nielen estetický vzhľad domu, ale aj funkčnosť strechy. Pri výbere vhodnej strešnej krytiny sa treba riadiť najmä jej schopnosťou odvádzať vodu. Táto vlastnosť určuje jej použitie na konkrétny sklon strechy. Cena strešnej krytiny častokrát vypovedá aj o jej kvalite. Mnohé krytiny sú dnes recyklovateľné, energeticky úsporné a chemicky neznečisťujú životné prostredie.

Výber krytiny netreba podceniť

Zastrešenie je dôležitou súčasťou každého stavebného objektu. Podieľa sa na životnosti stavby, jej hospodárnosti a taktiež jej funkčnosti. Dobrý návrh a následné vyhotovenie krovu, správna voľba krytiny a samotnej skladby strešného plášťa dokážu spolu vytvoriť v interiéri príjemnú klímu s pocitom domova.

titulka

Montovaný dom

Ak pre vás nie je vhodným riešením klasické murovanie a hľadáte najrýchlejší spôsob výstavby vášho vysnívaného domu, tak alternatívou je práve montovaný dom.

Murovaný či montovaný dom?

Základný rozdiel medzi montovaním a murovaním sme si vysvetlili už v predošlom článku. Montovaný dom sa skladá z niekoľkých veľkých prefabrikovaných kusov (napr. celé steny spolu s otvormi), ktoré sa už hotové dovážajú na stavbu. Na tej sa jednotlivé dielce poskladajú, upevnia a hrubá stavba je na svete. Celková dĺžka výstavby až po samotné bývanie sa líši vzhľadom na oslovenú firmu. Od bývania vás však budú deliť približne 4 mesiace. Tieto domy sa môžu vyhotoviť na báze drevenej, betónovej, keramickej či oceľovej nosnej konštrukcii.

Montáž jednotlivých dielov montovaného domu

Výhody

Okrem rýchlej výstavby stoja za zmienku aj nízke náklady na prevádzku, či cenová dostupnosť. Vďaka hotovým kusom sa dom postaví bez mokrých procesov, čím vzniká možnosť montovať domy aj v zimných mesiacoch, ak je základová doska pripravená. Od murovaných domov sa vzhľadom nelíšia. Taktiež sú rovnako odolné voči vonkajším vplyvom (napr. proti vetru). Navyše aj pri montovaných domoch je možnosť skonštruovať pasívny typ domu.

Drevené montované domy

Na Slovensku sú najviac rozšírené a obľúbené montované domy s dreveným nosným systémom. Systém môže byť hranolový (nosný systém tvoria hranoly, ktoré sa opláštia), stenový (na stavbu sa dovezú celé steny s oknami, rozvodmi..) alebo panelový (nosné panely sa na stavbe poskladajú do celých stien).

Podľa použitej formy dreva:

 • z masívneho dreva (hranolový alebo panelový systém, pevnejšie, drahšie)
 • s využitím drevotriesky/drevoštiepky (lacnejšie, zo sendvičových konštrukcií)
Hranolový systém

Náročnosť výstavby

Montované domy sa považujú za technologicky náročnejšie. Výsledná kvalita domu závisí od jeho precízneho montovania, keďže počas stavby sa do stien nesmie dostať vlhkosť, nesmie sa porušiť izolácia, ale zároveň musí byť veľmi presne zmontovaná. Dôležitým krokom je preto osloviť firmu s kvalifikovanými robotníkmi pre výstavbu montovaných domov. Precíznosť montovania ovplyvňuje aj základová doska, odporúča sa nechať si ju vyhotoviť u tej istej firmy. Od kvality prác závisí aj životnosť samotnej stavby.

Výroba stenového systému

Horľavosť

Určite vás pri predstave dreveného domu napadlo to, či je odolný voči vzniku požiaru. Montované domy sú nehorľavé (obvykle trieda A1), avšak ak si ho necháte zatepliť polystyrénom, dom sa stáva čiastočne horľavým. Na trhu však existuje mnoho alternatív zateplenia.

Ekologickosť

Vo všeobecnosti sa montované domy považujú za viac ekoligkcé ako murované. Hlavne preto, že využívajú obnoviteľné zdroje, prípadne odpad. Okrem toho sa tento typ domu ľahšie demoluje a následne recykluje. 

Výsledok najviac ovplyvní vybraná firma, keďže každá ponúka inú kvalitu materiálov, inú cenu a kvalitu prác. Ak máte čas a peniaze investujte do masívneho drevodomu, ak sa s bývaním ponáhľate zvoľte alternatívu drevotriesky a stenový nosný systém. Ak chcete ešte zvýšiť ekologickosť a zdravie prostredia vo vnútri domu, siahnite po systémoch, ktoré používajú lepidlá s nízkym obsahom prchavých organických látok, bez formaldehydov. Vzhľadom na použitý prírodný materiál (napr. drevo z trvalo udržateľného hospodárstva), Vám montovaný dom v každom prípade poskytne príjemnú vnútornú klímu.

stubau-tehla-vs-porobeton

Ten vhodný materiál na výstavbu domu

Na trhu sa aktuálne nachádza široká škála materiálov pre výstavbu stien rodinného domu. O každom z nich výrobcovia tvrdia, že je najlepší. Ktorý je teda ten správny a na čo si pri výbere dať pozor sa dozviete nižšie.

Možnosti na výstavbu sú dve. Prvá je tá klasická, keď sa jednotlivé konštrukcie murované, a tá druhá, keď samotný dom vznikne montovaním. Rozdiel je prostý, pri murovaní pracujeme s malými tvarovkami ako sú tehly. Pri montovanom dome si treba predstaviť celé dielce hotových stien spolu s otvormi, ktoré stačí už len pospájať.

Keramická tehla

Snáď najviac rozšíreným materiálom sú pálené tehly. Prvou sympatickou vlastnosťou tehál je, že ich základom je prírodný materiál, dajú sa recyklovať a sú dostatočne pevné a stabilné. K dobru im treba pripočítať aj schopnosť akumulovať teplo, vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti a optimálnu difúziu vodných pár, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní príjemného vnútorného prostredia.

Keramická tehla pálená

Pre ešte lepšie tepelno-technické vlastnosti keramických tehál sa do ich dutín častokrát aplikuje tepelná izolácia, zvyčajne ide o minerálnu vlnu či polystyrén. Vyrábajú sa v určitých hrúbkach, ktoré postačujú pre jednovrstvové obvodové murivo bez prídavného zateplenia. Medzi nevýhody tohto materiálu patrí prácnosť, odlupovanie a krehkosť.

Keramická tehla s dutinami vyplnenými minerálnou vlnou

Pórobetónové tvárnice

Druhú veľkú skupinu na trhu materiálov tvoria pórobetónové tvárnice. Aj v tomto prípade sa pre základ používajú prírodné suroviny – kremičitý piesok, vápno, cement a voda. Makro póry (uzavreté vzduchové dutiny) tvoria podstatu pórobetónu. Pórom tento materiál vďačí za svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Dutiny sú tiež dôvodom jeho nízkej hmotnosti. Veľkým plusom pórobetónu je aj jeho homogenita, takže v obvodových stenách nevznikajú tepelné mosty v mieste napojenia rôznych materiálov. Pórobetón prirodzene reguluje vlhkosť, čo prispieva k zdravej klíme v dome. Je teda ideálnym typom na svojpomocnú alebo čiastočne svojpomocnú výstavbu. Má ale horšie akustické vlastnosti, takže pri návrhu s tým treba počítať.

Pórobetónové tvárnice

Vápenno-pieskové tehly

Ide o tenkostenné vysokopevné tvárnice, kde sa dáva minimum cementu a veľa kameniva – čiže betón s málom cementu. Vibrovaním vzniká veľmi pevná dutá tvárnica. Tvárnice sa kladú dnom smerom hore, aby sa na ďalšie dno mohla dať tenkostenná malta. Výsledok je v podstate kamenná presná tvárnica. Ide o ideálny materiál na stavbu pasívneho domu, kde samotná tehla vytvorí akumulačnú vrstvu a následne zateplenie ochráni pred únikmi tepla do exteriéru v zime. Každopádne je to jedna z ciest ako mať kvalitný obvodový plášť na vašom dome. Tieto tehly sa vyrábajú pomerne malej hrúbky (180mm) a preto sa neodporúčajú na výstavbu nosných stien.

Vápenno-piesková tvarovka

Existujú aj ďalšie možnosti (drevo-cementové, betónové, štiepko-cementové tvárnice…), u ktorých však cena prevyšuje kvalitu, alebo hmotnosť komplikuje dopravu či manipuláciu, čím sa zvyšujú náklady. Pri výbere sa teda sústreďte na to, či, a ako, daný materiál regule vlhkosť, aké sú riziká vzniku netesností a priateľské k planéte by bolo zohľadniť aj to, koľko energie sa na výrobu spotrebuje.

O možnosti montovaného domu napíšeme nabudúce.                             

rozpocet-stavby-kluce

Dom na kľúč

Alebo aj stavba na kľúč sa stáva čoraz viac populárnejším riešením pre mladých ľudí. Ak sa chcete dozvedieť prečo je tomu tak a či je to naozaj vhodné riešenie, ste na správnom mieste.

Ako to celé funguje?

V prípade domu na kľúč nechávate všetko na odborníkov. Vaša úloha spočíva len vo vlastnení vysporiadaného pozemku. Odborníci sa následne postarajú o hrubú stavbu a rovnako aj o interiér a jeho zariadenie. Všetky administratíva, nákup materiálu či zháňanie remeselníkov má na starosti firma. Nasťahovať sa môžete v podstate hneď po tom, ako sa vám odovzdajú kľúče. Z toho vyplýva, že bývanie na kľúč šetrí čas, energiu a psychické zdravie.

Domy na kľúč sú ponúkané spoločnosťami, ktoré sú schopné postaviť celý dom jedným tímom ľudí, prípadne sa postarajú o vlastných dodávateľov a ďalšie tretie firmy, ktoré spolupracujú na dokončení domu. Stavba na kľúč prináša mnoho výhod, ale aj nevýhod. Odporúča sa, dobré si ich zhrnúť naraz a zhodnotiť.

Výhody

Jednou z mnohých výhod je záruka. Tú získate hneď na niekoľko rokov spolu s garanciou opravy nájdených závad. Samozrejme, dôležitý predpoklad pre hladký priebeh reklamácie spočíva v dôveryhodnej firme, s ktorou budete spisovať všetky podrobnosti (cena, materiál, termíny, reklamácie..) v zmluve o dielo.

Detailná zmluva o dielo a projektová dokumentácia sú kľúčové

Ďalším plusom je, že nemusíte byť odborník a učiť sa nové veci. Podstatné je, mať jasnú predstavu o vysnenom bývaní a aby ste pritom mysleli do budúcnosti. Samozrejme, nie je na škodu nechať si poradiť od skúseného architekta, či projektanta. Nenechajte nič na náhodu a presvedčte sa na vlastné oči, ako stavba prebieha. Plánujte, objavujte nedostatky už počas stavby.

Domy na kľúč sa častokrát postavia omnoho rýchlejšie. Pre každú takúto stavbu je teda dôležitý časový plán s termínmi. Mnohé firmy ponúkajú domy spolu s úpravami terénu, okolia, príjazdu a ponúkajú taktiež vysadenie zelene. Treba sa len informovať a určite osloviť niekoľko firiem naraz.

Dom na kľúč pri odovzdávaní

Nevýhody

Aj toto na prvý pohľad skvelé riešenie výstavby má hneď niekoľko nevýhod. Keďže výstavbu prenechávate na ,,cudziu“ firmu, ktorá môže na niektoré odborné činnosti prizvať ďalšiu ,,cudziu“ firmu, namiesto toho, aby ste si to urobili svojpomocne, celkové náklady sa môžu vyšplhať vysoko. Vysoké je tu aj riziko použitia lacnejších materiálov. Práve kvalita je to, na čom môže dodávateľ ušetriť.

Čo sa týka financií, problém môže byť aj to, že dodávateľ žiada zálohu, prípadne vyplatenie po častiach. Z toho vyplýva potreba našetriť si ešte pred samotnou výstavbou, čo nemusí každému vyhovovať. Vybavenie hypotéky na neexistujúci dom je tiež často problémom, najmä ak nemáte nič, čím by ste ručili.

Hypotéka na neexistujúci dom je tiež často problémom.

Rodinný dom na kľúč je predovšetkým určený pre ľudí, ktorí sú zaneprázdnení, majú málo vedomosti o stavbe a vedia, že svojpomocná výstavba rodinného domu pre nich nie je tým vhodným riešením. Existuje množstvo firiem, ktoré ponúkajú tento druh služieb komplexne a veľmi odborne, s dobrými riešeniami a dodacou dobou. Práve tieto kritéria sú základom úspechu.